dijous, 27 d’octubre de 2011

No t'aprenguis ni copiïs les definicions. Mira tan sols de compendre i fixar els indicadors que la integren

Vista la falta de precisió conceptual refelctida als blogs... es concreten definicions que es poden fer de maneres ben diferents però hi ha determinats indicadors que no hi poden faltar
Posades totes de conjunt pots veure les relacions entre elles i fer-te un mapa mental conceptual

Educació
Procés de desenvolupament personal i social de caràcter intencional. Estímul per al desenvolupament de capacitats (ex-ducere) i conducció a comportaments culturals (educare) que es consolidaran com a hàbits.

Socialització
Procés pel qual l’animal biològic esdevé animal social en un grup determinat. La imitació és el procediment bàsic amb algunes normes que es donen. Acte social és el que es fa sense pensar, que es dóna per descomptat.

Ensenyament
Procés pel qual un docent mostra el coneixement i guia l’aprenentatge d’un discent. Ensenyar que vol dir mostrar (insignare), en sentit ampli vol dir crear situacions d'aprenenetatge (per lliçó, per diàleg, per treball d'equip ben organitzat, per activitat pràctica i experiemntal, per presentació de materails estimulants...

Instrucció
Part de l’aprenentatge que té un component molt important d’exercitació o repetició. Un cop adquirida, si s’exercita de tant en tant, no s’oblida.

Aprenentatge
Pòsit o el que queda adquirit de l’ensenyament i de la pràctica de la instrucció.

Formació
1 Allò que queda en la persona després d’un procés d’educació, d’ensenyament i aprenentatge.
2 Procés que segueix la persona després de l’educació fins als 18 anys, al llarg de tota la vida per conservar i acrèixer coneixements, competències, habilitats i informacions que van conformant la seva personalitat.
3 La Formació Professional integra: formació en un ofici, ensenyament de coneixements, procediments i hàbits; també ensinistrament en l’ús de màquines i eines.

Ensinistrament
Pràctica que perfecciona habilitats tècniques. Equival a entrenament. (S’aplica també als animals domèstics)

Domesticació
Procediment d’adaptació dels animals per a viure amb els humans. (Comporta, en la pràctica, una superioritat de l’humà sobre l’animal).
Pedagogia
Ciència de l’educació per excel·lència. Es fonamenta en ciències de l’educació (biologia, psicologia, sociologia... principalment), s’orienta segons les finalitats per opció filosòfica que li dóna sentit i dissenya sistemes d’intervenció donant normes per a una educació funcional, eficient, eficaç.

Didàctica
Ciència de l’educació, més concretament de l'ensenyament primigènia de base empírica. Aporta els procediments d’ensenyament més funcionals i eficaços amb explicacions segons el context i els recursos disponibles.

Metodologia
Terme angloamericà que ha substituït didàctica. Si la metodologia és estudi dels mètodes en general, es pot aplicar com a didàctica atès que aquesta fa servir mètodes molt diversos i variats en una mateixa unitat, segons objectius i situacions d’aprenentatge.

Organització escolar
Ciència de l’educació que ha de garantir la coherencia de l’acció de diferents docents que dins d’una institució i a través dels anys incideixen sobre els mateixos alumnes. Analitza com cada component s’integra en el sistema escolar: professors, alumnes, horaris, espais, materials, participació dels pares... i s’articulen en un projecte institucional.

Orientació educativa
Ciència de l’educació que tracta d’ajustar les intervencions generals a les necessitats de cada alumne per la qual cosa cal conèixer bé els seves aptituds diferenciades i interessos manifestos. Segueix amb l’orientació professional i d’estudis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada