dijous, 20 de gener de 2011

T 15Departament d'Ensenyament

Plans i programes


Pla de govern 2007-2010
El Pla de govern és l'eina que reuneix en un sol document els principals objectius del Govern i les accions que es compromet a dur a terme aquesta legislatura. El Pla s'estructura en 3 eixos (més el desplegament de l'Estatut), 19 àmbits i 67 objectius operatius. S'hi expliciten més de 300 actuacions principals i una quantitat important de compromisos específics.

Pacte nacional per a l'educació
El Departament d’Educació i les principals organitzacions que formen la comunitat educativa (famílies, centres, mestres i professors, estudiants i ajuntaments) van signar el 20 de març de 2006 el Pacte nacional per a l'educació, que fixa els fonaments de l’escola del futur i és la base per a l’elaboració de la pròxima Llei catalana d’educació.

Debat curricular
El mes de gener de 2005 s'obria a Catalunya un debat per assolir un Pacte nacional per a l'educació, com a pas previ a l'elaboració de la Llei d'educació de Catalunya. El document base del debat plantejava cinc àmbits de reflexió. El mateix document anunciava un futur debat sobre els aspectes curriculars. Finalitzat el debat, les diferents aportacions van ser recollides per les comissions, les quals van elaborar el document definitiu, que va convertir-se en un referent per a l'elaboració dels nous currículums.

Pla de Formació Professional 2007-2010
El Pla s'articula en 38 mesures concretes que van acompanyades d'objectius específics a acomplir. En aquest sentit, el document és un instrument per modernitzar i potenciar la formació professional, i també és un compromís segons el qual al final del període es podrà mesurar clarament el grau d'assoliment dels objectius.

Pla d'avaluació
Un dels objectius generals del Programa 2004-2007. Una educació per a la Catalunya del segle XXI és treballar per aconseguir una escola catalana innovadora i de qualitat: una educació per a la igualtat, el progrés i la cohesió social. En aquest sentit, un dels factors de primer ordre per a la millora de la qualitat de l'educació és l'avaluació.

Xarxa de competències bàsiques

  • Un punt de trobada per reflexionar sobre les competències bàsiques (Cb).
  • Una font de recursos per millorar l’adquisició de les Cb de l’alumnat.
  • Un estímul per a l’autoavaluació com a eina de millora educativa.
  • Un espai de divulgació del treball que realitza la Xarxa Cb per tal d’oferir suport als centres que desenvolupen processos per a la millora de l’adquisició de lesCb l’alumnat.

Pla de llengües estrangeres
En el context de les llengües estrangeres una de les prioritats del Departament d'Educació és donar impuls a la llengua anglesa com a llengua vehicular de blocs i continguts, així com incentivar l'ús d'altres llengües, amb l'objectiu pricipal de fer de Catalunya una societat on el català sigui l'eix vertebrador d'un projecte plurilingüe.

Pla per a la llengua i la cohesió social
El Pla per a la llengua i la cohesió social sorgeix davant el repte de construir una Catalunya cohesionada, acollidora i oberta. L'objectiu general d'aquest pla és potenciar i consolidar la cohesió social, l'educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe.

Plans educatius d'entorn
Els plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat envers els sectors socials més desafavorits.

Més documents

Entesa nacional de progrés

Quina és la formació professional que ens cal a Catalunya, conferència del conseller Maragall (19 de febrer de 2010)

Com governarem l'educació, conferència del conseller Maragall (21 d'octubre del 2009)

Compromís per l'educació, compromís per Catalunya, conferència del conseller Maragall (26 de març del 2007)


PMQCE

Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centres Educatius

El Departament d'Ensenyament, tenint en compte els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per al 2010, el contingut del Pacte nacional per a l'educació, els objectius del Pla de Govern 2007-2010, el Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria (PROA) i el Pla de cooperació per al suport a la implantació de la LOE, del Ministeri d'Educació i Ciència, promou el Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE), pla de plans, que té com a finalitat incrementar els resultats educatius, millorar la cohesió social i prevenir l'abandonament prematur en els centres educatius públics mitjançant l'impuls de l'equitat, l'excel·lència, l'autonomia, la millora de la qualitat i la inclusivitat.

El PMQCE es concreta en dues línies d'actuació, una primera de caràcter general, a la qual poden acollir-se tots els centres educatius públics, i una d'específica adreçada als centres que imparteixen dues o més famílies de formació professional o són centres específics de formació professional, i que s'anomena Projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC).

El projecte s’ha concretat en el Projecte d'autonomia de centres, amb format de pla estratègic i fins l’actualitat el desenvolupen centres educatius públics de diferents tipologies que formen part de diferents iniciatives segons l'any d'entrada en el projecte: PAC05, PAC06, PAC07, PAC08 i PAC09

El Departament d'Ensenyament, mitjançant els plans estratègics regulats pel Decret 132/2001, de 29 de maig, promou l'autonomia pedagògica, d'organització i de gestió per afavorir la millora contínua en l'educació pública.

L'elaboració i aplicació dels plans estratègics correspon al centre educatiu, i el seguiment, assessorament i la dotació de recursos addicionals corresponen al Departament d'Ensenyament. Ambdues parts concreten el seu compromís en un acord a mitjà termini i fan un seguiment de l'aplicació del pla que inclou una rendició de comptes al final de cada curs.

Centres acollits al PMQCE (desembre 2009)

Normativa associada al PMQCE

Podeu accedir a la llista de normativa i al text de les normes. Llegir+

Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic

Guia PE - 1796Kb

PROJECTES EDUCTIUS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada